نبشی

عکس محصول قيمت
نبشی 4 صنایع فولاد کبکان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
226,086 ﷼
تغییر قیمت: 12,181
نبشی 5 آذر نبش تبریز
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
238,394 ﷼
تغییر قیمت: 27,383
نبشی 10 نورد فولاد صدرا
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
215,222 ﷼
تغییر قیمت: ثابت
نبشی 10 مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
208,388 ﷼
تغییر قیمت: 2,884
نبشی 3 صنایع فولاد کبکان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
236,039 ﷼
تغییر قیمت: 19,203
نبشی 6 نورد فولاد صدرا
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
233,094 ﷼
تغییر قیمت: 19,267
نبشی 5 نورد فولاد بارثاوا
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
231,440 ﷼
تغییر قیمت: 20,410
نبشی 5 صنایع فولاد کبکان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
215,000 ﷼
تغییر قیمت: 4,000
نبشی 5 نورد یاوران زنجان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
206,085 ﷼
تغییر قیمت: 34,164
نبشی 4 نورد مقاطع فولادی
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
246,079 ﷼
تغییر قیمت: 1,170
نبشی 6 علی غریب
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
232,898 ﷼
تغییر قیمت: 30,440
نبشی 5 علی غریب
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
236,898 ﷼
تغییر قیمت: 14,676
نبشی 4 فولاد سپهر ایرانیان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
239,939 ﷼
تغییر قیمت: 13,344
نبشی 6 نورد فولاد بارثاوا
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
237,999 ﷼
تغییر قیمت: 7,900
نبشی 10 پارت نورد لاهور
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
212,941 ﷼
تغییر قیمت: 14,559
نبشی 10 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
161,048 ﷼
نبشی 4 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
174,604 ﷼
نبشی 7.5 صنایع تولیدی نورد گرم فلز
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
162,999 ﷼
نبشی 8 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
160,779 ﷼
نبشی 8 نورد فولاد بارثاوا
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
238,422 ﷼
نبشی 8 نورد فولاد صدرا
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
235,999 ﷼
نبشی 8 نورد آریان فولاد
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
227,286 ﷼
نبشی 4 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
223,898 ﷼
نبشی 7 ذوب آهن آریان بوئین زهرا
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
228,090 ﷼
نبشی 4 پارت نورد لاهور
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
221,556 ﷼
نبشی 3 فولاد سپهر ایرانیان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
234,500 ﷼
نبشی 5 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
214,025 ﷼
نبشی 8 ذوب آهن آریان بوئین زهرا
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
227,635 ﷼
نبشی 4 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
234,706 ﷼
نبشی 6 نورد یاوران زنجان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
217,637 ﷼
نبشی 4 آذر نبش تبریز
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
220,184 ﷼
نبشی 6 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
220,032 ﷼
نبشی 5 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
229,239 ﷼
نبشی 6 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
236,967 ﷼
نبشی 4 نورد فولاد بارثاوا
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
241,913 ﷼
نبشی 7.5 پارت نورد لاهور
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
221,693 ﷼
نبشی 7 نورد آریان فولاد
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
227,286 ﷼
نبشی 8 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
242,987 ﷼
نبشی 3 نورد فولاد بارثاوا
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
243,338 ﷼
نبشی 7 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 9 نورد آریان فولاد
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 9 ذوب آهن آریان بوئین زهرا
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 5 پارت نورد لاهور
بروزرسانی: کمتر از یک دقیقه قبل
235,829 ﷼
نبشی طول کوتاه 6 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 10 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی طول کوتاه 4 فولاد سپهر ایرانیان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 6 پارت نورد لاهور
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی طول کوتاه 5 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 10 ذوب آهن آریان بوئین زهرا
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 12 ذوب آهن آریان بوئین زهرا
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 10 نورد آریان فولاد
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 12 نورد آریان فولاد
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 5 صبا فولاد منظومه
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 6.3 پارت نورد لاهور
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 7 پارت نورد لاهور
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 7 صنایع تولیدی نورد گرم فلز
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 8 مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر
بروزرسانی: 4 هفته قبل
213,508 ﷼
نبشی 2.5 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نبشی 3 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نتایج 1 تا 59 از کل 59 نتیجه