تیرآهن

عکس محصول قيمت
تیرآهن 14و16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
244,860 ﷼
تغییر قیمت: 10,105
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
243,141 ﷼
تغییر قیمت: 9,916
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
245,576 ﷼
تغییر قیمت: 6,654
تیرآهن 14 و 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
242,794 ﷼
تغییر قیمت: 9,339
تیرآهن 16 و 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
243,719 ﷼
تغییر قیمت: 12,679
تیرآهن بال پهن 14 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
257,114 ﷼
تغییر قیمت: 7,114
تیرآهن متوسط 16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
235,031 ﷼
تغییر قیمت: 1,106
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
241,130 ﷼
تغییر قیمت: 8,371
تیرآهن بال پهن 16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
247,795 ﷼
تغییر قیمت: 2,205
تیرآهن 14و16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
224,042 ﷼
تغییر قیمت: 6,655
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
264,002 ﷼
تغییر قیمت: 40,794
تیرآهن بال پهن 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
241,578 ﷼
تغییر قیمت: 13,422
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
210,000 ﷼
تغییر قیمت: 65,000
تیرآهن22 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
260,522 ﷼
تغییر قیمت: 5,182
تیرآهن20 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
282,903 ﷼
تغییر قیمت: 26,420
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 20 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
300,235 ﷼
تغییر قیمت: 9,146
تیرآهن بال پهن 20 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
345,000 ﷼
تغییر قیمت: 109,909
تیرآهن 20و22 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
266,143 ﷼
تغییر قیمت: 9,095
تیرآهن طول کوتاه 20 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
235,271 ﷼
تغییر قیمت: 7,394
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
260,699 ﷼
تغییر قیمت: 6,079
تیرآهن24تا30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
254,241 ﷼
تغییر قیمت: 1,737
تیرآهن بال پهن 24 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
483,696 ﷼
تغییر قیمت: 12,559
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 24 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
336,999 ﷼
تغییر قیمت: 15,999
تیرآهن طول کوتاه 24 تا 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
230,039 ﷼
تغییر قیمت: 12,039
تیرآهن24 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
255,164 ﷼
تغییر قیمت: 22,140
تیرآهن طول کوتاه 16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
226,772 ﷼
تغییر قیمت: ثابت
تیرآهن طول کوتاه 14 و 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
227,282 ﷼
تغییر قیمت: 8,280
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
241,813 ﷼
تغییر قیمت: 1,829
تیرآهن 22 طول کوتاه ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
250,060 ﷼
تغییر قیمت: 14,602
تیرآهن24و27 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
253,304 ﷼
تغییر قیمت: 5,311
تیرآهن طول کوتاه 27,24 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
237,150 ﷼
تغییر قیمت: 23,992
تیرآهن طول کوتاه20 و 22 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
236,859 ﷼
تغییر قیمت: 11,495
تیرآهن طول کوتاه 12 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
221,729 ﷼
تغییر قیمت: 76,729
تیرآهن طول کوتاه 14و16 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
150,299 ﷼
تیرآهن بال پهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
231,000 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 14و18 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
152,922 ﷼
تیرآهن بال پهن 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
332,000 ﷼
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
157,996 ﷼
تیرآهن 16 نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
161,740 ﷼
تیرآهن 18 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
187,403 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 16 و 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
159,455 ﷼
تیرآهن16 نیمه سبک طول کوتاه ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
210,402 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 27 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
165,455 ﷼
تیرآهن 24 طول کوتاه ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
175,679 ﷼
تیرآهن 14 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
223,917 ﷼
تیرآهن 18-14 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
248,100 ﷼
تیرآهن 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایران
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
245,911 ﷼
تیرآهن 14 مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
224,042 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 14 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
212,844 ﷼
تیرآهن 14و16 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
258,499 ﷼
تیرآهن متوسط 16 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
241,788 ﷼
تیرآهن طول کوتاه14 تا 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
226,558 ﷼
تیرآهن 14 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
260,007 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 14نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
226,002 ﷼
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
231,994 ﷼
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 14 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
210,000 ﷼
تیرآهن 14 تا 18 فولاد البرز ایرانیان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
232,772 ﷼
تیرآهن 14و16 مجتمع جهان فولاد غرب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
245,911 ﷼
تیرآهن متوسط 16 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
221,627 ﷼
تیرآهن 14 مجتمع جهان فولاد غرب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
230,292 ﷼
تیرآهن 18 فولاد البرز ایرانیان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
234,762 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 14و16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
255,597 ﷼
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
253,911 ﷼
تیرآهن 12 مجتمع جهان فولاد غرب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
231,994 ﷼
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
252,807 ﷼
تیرآهن 16و18 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
246,510 ﷼
تیرآهن16 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
230,000 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
229,304 ﷼
تیرآهن 14و18 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
257,357 ﷼
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 22 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
315,009 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 20 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
216,261 ﷼
تیرآهن بال پهن 22 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
478,329 ﷼
تیرآهن 20 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
244,581 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
196,938 ﷼
تیرآهن27 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
240,666 ﷼
تیرآهن 24 و 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
219,504 ﷼
تیرآهن 27 و 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
227,500 ﷼
تیرآهن 14 مجتمع جهان فولاد غرب
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن طول کوتاه 14 مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن طول کوتاه 14و16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن طول کوتاه 16 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن طول کوتاه 14 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 14و16 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: 3 هفته قبل
232,772 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 18 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 18 فولاد البرز ایرانیان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 14 و 18 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن متوسط 16 فولاد البرز ایرانیان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 18 گروه ملی صنعتی فولاد ایران
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 16 و 18 نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 14 نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن20 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن طول کوتاه 24 و 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نتایج 1 تا 94 از کل 94 نتیجه