تیرآهن

عکس محصول قيمت
تیرآهن 14و16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
278,828 ﷼
تغییر قیمت: 44,073
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
272,013 ﷼
تغییر قیمت: 38,788
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
264,380 ﷼
تغییر قیمت: 25,458
تیرآهن 14 و 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
276,742 ﷼
تغییر قیمت: 43,287
تیرآهن 16 و 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
275,427 ﷼
تغییر قیمت: 44,387
تیرآهن بال پهن 14 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
243,000 ﷼
تغییر قیمت: 7,000
تیرآهن متوسط 16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
262,575 ﷼
تغییر قیمت: 28,650
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
262,896 ﷼
تغییر قیمت: 30,137
تیرآهن بال پهن 16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
243,000 ﷼
تغییر قیمت: 7,000
تیرآهن 14و16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
269,280 ﷼
تغییر قیمت: 38,583
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
230,000 ﷼
تغییر قیمت: 6,792
تیرآهن بال پهن 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
243,000 ﷼
تغییر قیمت: 12,000
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
253,000 ﷼
تغییر قیمت: 22,000
تیرآهن22 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
265,731 ﷼
تغییر قیمت: 10,391
تیرآهن20 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
267,348 ﷼
تغییر قیمت: 10,865
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 20 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
280,000 ﷼
تغییر قیمت: 29,381
تیرآهن بال پهن 20 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
456,888 ﷼
تغییر قیمت: 1,979
تیرآهن 20و22 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
272,074 ﷼
تغییر قیمت: 15,026
تیرآهن طول کوتاه 20 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
250,705 ﷼
تغییر قیمت: 22,828
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
276,498 ﷼
تغییر قیمت: 21,878
تیرآهن24تا30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
272,506 ﷼
تغییر قیمت: 16,528
تیرآهن بال پهن 24 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
425,000 ﷼
تغییر قیمت: 71,255
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 24 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
303,000 ﷼
تغییر قیمت: 18,000
تیرآهن طول کوتاه 24 تا 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
233,900 ﷼
تغییر قیمت: 15,900
تیرآهن24 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
263,582 ﷼
تغییر قیمت: 30,558
تیرآهن طول کوتاه 16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: یکشنبه, 17 دی 1402
249,656 ﷼
تغییر قیمت: 22,884
تیرآهن طول کوتاه 14 و 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
227,282 ﷼
تغییر قیمت: 8,280
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
265,334 ﷼
تغییر قیمت: 25,350
تیرآهن 22 طول کوتاه ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
270,466 ﷼
تغییر قیمت: 35,008
تیرآهن24و27 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
271,508 ﷼
تغییر قیمت: 23,515
تیرآهن طول کوتاه 27,24 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
237,150 ﷼
تغییر قیمت: 23,992
تیرآهن طول کوتاه20 و 22 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
263,283 ﷼
تغییر قیمت: 37,919
تیرآهن طول کوتاه 12 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: پنج شنبه, 14 دی 1402
221,729 ﷼
تغییر قیمت: 76,729
تیرآهن طول کوتاه 14و16 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
150,299 ﷼
تیرآهن بال پهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
231,000 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 14و18 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
152,922 ﷼
تیرآهن بال پهن 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
332,000 ﷼
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
157,996 ﷼
تیرآهن 16 نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
161,740 ﷼
تیرآهن 18 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
187,403 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 16 و 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
159,455 ﷼
تیرآهن16 نیمه سبک طول کوتاه ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
210,402 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 27 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
165,455 ﷼
تیرآهن 24 طول کوتاه ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
175,679 ﷼
تیرآهن 14 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
253,552 ﷼
تیرآهن 18-14 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
274,000 ﷼
تیرآهن 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایران
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
245,911 ﷼
تیرآهن 14 مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
263,919 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 14 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
212,844 ﷼
تیرآهن 14و16 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
258,499 ﷼
تیرآهن متوسط 16 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
241,788 ﷼
تیرآهن طول کوتاه14 تا 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
244,533 ﷼
تیرآهن 14 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
311,284 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 14نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
268,773 ﷼
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
255,782 ﷼
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 14 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
210,000 ﷼
تیرآهن 14 تا 18 فولاد البرز ایرانیان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
232,772 ﷼
تیرآهن 14و16 مجتمع جهان فولاد غرب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
245,911 ﷼
تیرآهن متوسط 16 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
244,493 ﷼
تیرآهن 14 مجتمع جهان فولاد غرب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
245,929 ﷼
تیرآهن 18 فولاد البرز ایرانیان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
253,552 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 14و16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
255,597 ﷼
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
253,911 ﷼
تیرآهن 12 مجتمع جهان فولاد غرب
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
231,994 ﷼
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
252,807 ﷼
تیرآهن 16و18 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
246,510 ﷼
تیرآهن16 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
308,189 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
249,618 ﷼
تیرآهن 14و18 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
257,357 ﷼
تیرآهن بال پهن طول کوتاه 22 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
303,000 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 20 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
249,000 ﷼
تیرآهن بال پهن 22 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
440,000 ﷼
تیرآهن 20 نیمه سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
312,304 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
225,000 ﷼
تیرآهن27 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
263,941 ﷼
تیرآهن 24 و 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
219,504 ﷼
تیرآهن 27 و 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402
227,500 ﷼
تیرآهن 14 مجتمع جهان فولاد غرب
بروزرسانی: یکشنبه, 12 فروردين 1403
252,400 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 14 مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن طول کوتاه 14و16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن طول کوتاه 16 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن طول کوتاه 14 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 3 هفته قبل
250,219 ﷼
تیرآهن 14و16 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: یکشنبه, 15 بهمن 1402
232,772 ﷼
تیرآهن طول کوتاه 18 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 18 فولاد البرز ایرانیان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 14 و 18 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن متوسط 16 فولاد البرز ایرانیان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 18 گروه ملی صنعتی فولاد ایران
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 16 و 18 نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن 14 نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن20 مجتمع فولاد ظفر بناب
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
تیرآهن طول کوتاه 24 و 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: سه شنبه, 23 آبان 1402
موجود نمي باشد
نتایج 1 تا 94 از کل 94 نتیجه